Thông tin liên hệ : 

Hotline: +821038162427

Email: ngocdiepalva@gmail.com

Địa Chỉ: Quận 6, TP.HCM